Volajte nám Tel: +421 903 778 194

Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov (GDPR) a formulár pre zadanie požiadavky ohľadom zmien (zmena údajov, odhlásenie noviniek, a iné...)

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, subjekt má právo k ich prístupu a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci sa zaväzuje k ochrane uvedených osobných údajov poskytnutých kupujúcim. Uvedené údaje budú slúžiť len pre potrebu predajcu a bude s nimi nakladané v súlade so zákonom č 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 
Vo firme uchovávame dáta potrebné k vybaveniu vašej objednávky. Tým, že nám prostredníctvom e-shopu poskytnete akékoľvek osobné údaje, vyjadrujete pochopenie a jednoznačný súhlas so zhromažďovaním, používaním a prenosom takýchto osobných údajov.
 
Tieto údaje ukladáme do databázy a pri ďalšom nákupe už nemusíte vypĺňať celý registračný formulár znovu - stačí, keď zadáte vaše prístupové meno a heslo. Tieto dáta považujeme za prísne dôverné a neposkytujeme ich žiadnej tretej strane s výnimkou kuriérskej služby (Slovenská pošta, alebo kuriérska služba) alebo prepravnej spoločnosti TOPTRANS EU, a.s., so sídlom Na Priehon 50, Nitra, Slovenská republika, IČO: 36703923, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel S, vložka 10363/N. Vaše dáta budú kedykoľvek na vašu žiadosť opravené alebo vyradené z databázy.
 
Na dodržiavanie zásad ochrany osobných údajov starostlivo dohliadame , v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na mailovej adrese mitube@mitube.sk.

Vaše práva pri ochrane osobných údajov:

Máte právo byť informovaní o spracovávaní svojich osobných údajov. Tým sa rozumie právo na určité informácie, najmä o spracúvaní, totožnosti prevádzkovateľa, o príjemcoch osobných údajov (to sú tí, ktorým sú osobné údaje poskytnuté). Medzi ďalšie práva všeobecne patrí:

  • právo na prístup, opravu - tieto práva pre Vás znamenajú právo získať od správcu informáciu (potvrdenie), či sú, alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané, a ak sú, máte (ideálne priamo a online) právo získať informácie o tomto spracúvaní; zároveň, ak zistíte, že je nejaký osobný údaj, ktorý prevádzkovateľ spracúva, nesprávny, môžete požadovať, aby bol opravený.

  • právo na výmaz - v prípade, že osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané, máte právo na to, aby ich prevádzkovateľ vymazal či inak zlikvidoval. To bude musieť prevádzkovateľ urobiť aj v prípade, že neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracúvanie, ďalej tiež v prípade, že vznesiete námietky proti spracúvaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracúvanie, osobné údaje boli spracúvané nezákonne alebo v prípade, že osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti.

  • právo na prenos údajov - toto právo pre Vás predstavuje možnosť za určitých podmienok získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

  • právo vzniesť námietku – ak sa nazdávate, že prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje nezákonným spôsobom alebo bez akéhokoľvek právneho dôvodu a bez Vášho súhlasu, môžete proti tomuto spracúvaniu vzniesť námietku. Keď budete mať akúkoľvek námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov našou spoločnosťou, neváhajte sa obrátiť na našu emailovú adresu mitube@mitube.sk.

  • právo podať sťažnosť - samozrejme máte vždy možnosť obrátiť sa aj so sťažnosťou priamo k príslušnému dozornému úradu: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 274


Pokiaľ chcete uplatniť akékoľvek svoje právo, ako subjektu údajov, alebo v prípade akýchkoľvek iných otázok či požiadaviek súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov, kontaktuje nás prostredníctvom emailovej adresy mitube@mitube.sk.